Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 28 lipca 2021 r.

WB1-PP.6733.50.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.50.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych nN-0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 9 i 27, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo oraz na działkach nr ewid. 65/4, 64 i na części działki nr ewid. 63, położonych w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.