Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 22 kwietnia 2021 r.

WB1-PP.6733.17.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.17.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na części działek oznaczonych nr ewid. 40/5 i 40/4 oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 40/3, 41/7, 41/6, 41/4, 41/3, 39/1, 47, 46/30, 46/24, 54 i 45/42, położonych w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.