Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 15 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.106.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.106.2020 z dnia 15 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz słupów linii napowietrznej nN 0,4 kV na części działek oznaczonych nr ewid.: 136, 179 i 197, położonych w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.